Home

SOSFS 2014 5 handbok

SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

 1. SOSFS . 2014:5 - hur den enskildes livssituation ser ut, - den enskildes uppfattning om sina problem, behov och resurser, - om den enskilde är motiverad till att delta i sin behandling, - om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos SiS, - vilket mål som gäller för varje aktivitet
 2. Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det re-gelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015
 3. sosfs 2014:5 3 § föreskrifterna i 2-4 kap. och 6 kap. ska även tillämpas av den vrp ehgulyhu hqvnlog yhunvdpkhw hqoljw 6r/ odjhq phg vlu-vnlogd ehvwlpphovhu rp ynug dy xqjd /98 odjhq rp ynug dy plvveuxnduh l ylvvd idoo /90 hoohu /66 4 § .rppxqdo hoohu hqvnlog yhunvdpkhw vrp xwi|u shuvrqolj dvvlvwdq
 4. Riktlinjer 5 (19) SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens före skrifter och allmänna råd o ; Varje utförare ansvarar för sin egen dokumentation
 5. Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, kunskapsunderlag med mera
 6. Sök med eller utan filter. Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller artikelnummer. För att begränsa eller förfina sökningen kan du även använda olika filter: verksamhetsområde, typ av publikation eller ämnesområde, språk samt årtal för publicering
 7. (SOSFS 2014:5), och anger ramar för hur de ska tillämpas i praktiken. Styrdokumentet ligger till grund för ett samordnat och enhetligt dokumentationssystem och ska tillämpas av samtliga kommunala utförarenheter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. Våra föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS Riktlinjer 5 (19) SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna rå 2014- 5- 19 - Publikation Socialstyrelsen. Titel. SOSFS 2014:5 Socialstyr­elsens föreskrift­er och allmänna råd om dokumentat­ion i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Publiceringsår. 2014. Artikelnummer. 2014-5-19. Antal sidor. 24 Hur socialtjänsten ska föra journalanteckningar beskrivs i 4 kap. 8-11 §§ SOSFS 2014:5. Anteckningarna i journalen ska föras fortlöpande och utan dröjsmål. Journalanteckningar bör vara kortfattade och innehålla tydliga hänvisningar till andra handlingar i personakten som ger ytterligare information Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård; Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvårde

 1. Enligt SOSFS 2014:5, 4 kap 1 § ska: • Tillräcklig Ge nödvändig information om aktuella och planerade insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde, relevant information för att utföra och följa upp insatser. En ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av de uppgifter som ha
 2. Riktlinjer 5 (19) SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens före skrifter och allmänna råd o
 3. Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer inkluderar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Här framgår bland annat att hälso- och sjukvården och tandvården ska ha rutiner för anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
 4. SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) • Handbok för tillämpning av lex Sarah (SOSFS 2014 -1-24) Keywords: Styrdokument Created Date

Handböcker - Socialstyrelse

 1. SOSFS 2013:1 Allmänna råd om Ekonomiskt bistånd. Tillhö-rande handbok Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten (2013). SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Hand-läggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015)
 2. av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för att underlätta tillämpningen av regelverket. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ett nationellt tillsynsansvar att granska att verksamheter ino
 3. Handbok - Att utreda felaktiga utbetalningar och bidragsbrott Mars 2016 Dnr: 3.1.1-841/2015 Utgivare: Socialförvaltningen Kontaktperson: Malin Eriksson - Att utreda felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 3 (46) Innehåll 1. Allmänt om uppdraget 5 Inledning 5 Övergripande mål 5
 4. SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS HSLF-FS 2016:3 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om Handböckerna kan användas för ytterligare vägledning vid handläggningen. Om barnet behöver ny vårdnadshavare (2006
 5. viderats (SOSFS 2005:15). I och med detta upphävs de tidigare råden. Socialstyrelsen har sammanställt kunskap, bedömningsunderlag, normer och erfarenhet i denna handbok. Vi redovisar även vissa riktlinjer från be-rörda branschorganisationer. Det är vår förhoppning att handboken ska var
 6. 6. En ny utgåva av handboken :Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten utkom 2014 Handboken syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller för detta område och ska ses som ett komplement till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) handboken kan även användas som uppslagsbo
 7. Handbok till SOSFS 2011:9. Handbok till SOSFS 2011:9. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare..

Publikationer - Socialstyrelse

SOSFS . 2014:6. 2(3) SOSFS 2014:6 Bilaga (2014-06) Redogörelse för brottsmisstanken (forts.) Övriga upplysningar. Upplysningar om barnets eller den unges förhållanden som kan vara relevanta i det aktuella fallet, t.ex. om barnet eller den ung rande handbok Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten (2013). SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Hand-läggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handbok för tillämpning av lex Sarah (SOSFS 2014-1-24 SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS HSLF-FS 2016 Handböckerna kan användas för ytterligare vägledning vid handläggningen. Anmäla oro för barn - stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (2014 Handbok för tillämpning av SOSFS 2011:9 | 5 Å Om kvalitetsledningssystem . Inledning och bakgrund Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS :) o m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ställer krav på att det finns ett ledningssystem so

Denna handbok utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Han-boken följer föreskrifternas och de allmänna rådens struktur. Handboken måste läsas i sin helhet för att få den kompletta bilden avseende tillämp Den 1 januari 2015 började Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)om dokumentation i verksamhet som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS att gälla. Vid denna tidpunkt kom också en ny omarbetad version av den kompletterande handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ut i tryckt form Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Senast uppdaterad: 2019-10-3

funktionsnedsättning personer med Riktlinjer för omsorgen

Handbok − verktygslåda Q Du håller nu i Din hand ett konkret resultat av arbetet i projektet Nationellt kvalitetsråd för socionomer/ kuratorer inom hälso- och vården SOSFS 1996:24, där man förstärkte kraven på kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar HSLF-FS 2016:89 Ändring i föreskrift­erna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentat­ion i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer 2016-10-1 SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. SOSFS 2008:30 Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. LINKÖPINGS UNIVERSITET KURSLITTERATUR 2(2 SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen; SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen; SOSFS 2008:14. Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Den medicintekniska lagstiftningen är en produktsäkerhetslagstiftning. Tre europeiska direktiv utgör grunden för regelverket som syftar till att säkerställa att de produkter som sätts ut på marknaden ska vara säkra och lämpliga för sin avsedda tillverkning SOSFS 2014:4 . Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (finns på internet). SOSFS 2008:30 . Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare (finns på internet). SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (finns på internet). Warnling‐Nerep, W. (2014

Riktlinjer Handläggning av dödsboärende

online - atta45.s

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. (SOSFS 2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktions­nedsättning, finns särskilda bestämmelser för tandvård till den gruppen Handbok vid förskrivning av diabeteshjälpmedel i Västra Götaland 3 Om handboken Handboken har som utgångspunkt lagstiftning och politiska beslut och riktar sig till dig som förskriver diabeteshjälpmedel i Västra Götaland. Syftet med handboken är att klargöra förskrivnings- och kostnadsansvaret i vårdkedjan. Målet med förskrivning a Svensk förening för Transfusionsmedicin Version 4.5 Handbok för Blodcentraler Datum 2017-11-26 Kap 13: Lagar, föreskrifter, EG-direktiv och rekommendationer Huvudansvariga: Rut Norda och Olof Åkerblom HB-kap13-v4r5-2017.doc 6 (14) Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- oc tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34) samt nätverkets arbete och samlade erfarenheter vägts samman. Handboken är vägledande för hur en optimal PTP kan se ut. Den är utformad och utgiven i samarbete med Sveriges Psykologförbund. Målgrupperna för handboken är PTP-handledare, PTP-psykologer, arbetsgivare

Handläggning och dokumentation - en översikt - Kunskapsguide

Läs igenom MI handboken Inför tillfälle 7: Undersök hur kvalitetsledningssystemet är utformat i din kommun och reflektera över hur det påverkar ditt arbete. SCHEMA VT 2019 SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LS I handboken kommer medicintekniska produkter fortsättningsvis förkortas MTP. Med MTP avses i 2 § lagen om medicintekniska produkter en produkt som, Vid egentillverkning av medicintekniska produkter skall SOSFS 2008:1 följas. ANPASSA . Åtgärder som sker inom ramen för tillverkarens angivna syfte med produkterna. Kan omfatta.

HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska . ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialförvaltningen Therese Finn SOSFS 2011:9 Ledningssystem systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2005:26 Hantering av smittförande avfal SOSFS 2011:9 ersätter • Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) i hälso-och sjukvården • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:1) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Och tillhörande handböcke I handboken kan man även läsa om hur samverkan kan ske med andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Migrationsverket eller Skatteverket liksom med Barnahus och med ideella föreningar. Om samverkan ska ske över en sekretessgräns är det viktigt att varje verksamhet har klart för sig vilka uppgifter de kan dela med varandra utan hinder av sekretess

Föreskrifter och handböcker - Patientsäkerhe

4 PTP-handboken Nationell handbok för praktisk tjänstgöring för psykologer 2. Aktuella bestämmelser Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) ska fullgöras och godkännas för att få ansöka om legitimation som psykolog (4 kap 1 § patientsäkerhetslagen, PSL) Den här handboken beskriver hur man tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem. Avsikten är inte att beskriva ett färdigt ledningssystem - det måste varje enskild verksamhet ta fram och anpassa efter sin egen verksamhet. SOSFS 2011:9 finns som en bilaga i handboken. Indexterm - Okontrollera Ledningssy­stem för systematis­kt kvalitetsa­rbete - Handbok för tillämpnin­gen av föreskrift­er och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssy­stem för systematis­kt kvalitetsa­rbete. Publiceringsår. 2012. Artikelnummer. 2012-6-53. ISBN. 978-91-87169-50-2. Antal sidor. 59. Format

Socialstyrelsens publikationer om våld i nära

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015 våld i nära relationer i kraft (SOSFS 2014:4). Till skillnad från den tidigare versionen (SOSFS 2009:22) så innefattar SOSFS 2014:4 inte bara allmänna råd (bör) utan även föreskrifter (skall), vilka är bindande regler. För att våldsutsatta vuxna och barn som lever med våld ska få det stöd och de Socialstyrelsen. (u.å.). SOSFS 2014:4. Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. [Hämtad 2015-05-06]. Socialstyrelsen (u.å.) Allmänna råd. SOSFS 2014:6. Om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. [Hämtad 2015-05-06] Handboken tar upp lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden och kunskap baserad på vetenskap och erfarenheter. Om barnet behöver ny vårdnadshavare. Den här handboken är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:20) om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare

Riktlinjer - Insynsverige

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om smitta och smittspridning − Socialstyrelsens handbok 2010: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) − Socialstyrelsens föreskrifterom ledningssystem för kvalitet i verksamhet (SOSFS 2011:9) − Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av allvarliga missförhållanden i kommunala verksamheter, Lex Sarah (SOSFS 2011:5. stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) - Socialstyrelsens handbok 2010: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) - Socialstyrelsens föreskriver och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 och 5 §§ förordning-en om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. samt 2 § 1, 2 och 4 och 3 § 1 förordningen med vissa bemyndigande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringar (SOSFS 2001:17, SOSFS 2005:24 och 2006:24) reglerar läkemedelshante. Ur SOSFS 2014:5 . Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd . av . SoL, LVU, LVM och LSS (anger 21 a § LSS som tillämpningsområde). 2020-05-12. Lex Sarah om missförhållanden i handläggningen. Flödesschemat s 34 i Socialstyrelsens handbok (2015) över handläggning

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhe

i denna handbok. Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen enligt SLL:s ledningssystem, beslutad av HSN 2010, har varit vägledande i arbetet. Syftet med handboken är att ge en samlad information av sådant som vårdpersonal bör veta och ta hänsyn till vid hantering av sjukskrivningsärenden Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskarav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten - en handbok för handläggningsprocessen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation

Riktlinjer - Stockhol

- En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Handlingar som rör en våldsutsatt person bör hållas samman i en personakt och bör endast gälla personen själv, detta framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5). Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten > Beslut om stödinsatser, vård och behandling för en enskild individ ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen (11 kap. 5-6 §). Socialstyrelsen har föreskrifter som ska följas vid handläggning och dokumentation (SOSFS 2014:5) Svenska Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:33 Om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning för hälso- och sjukvårdspersonal m fl. Senast ändrad: HSLF-FS 2017:1 Ordination och hantering av läkemedel i.

Patientsäkerhet - Att skydda patienter från vårdskador.. Vårdskada - Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.. Allvarlig vårdskada - Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat. Rutinen baseras på föreskrifterna i SOSFS 2014:5, 6 kap (om särskilda bestämmelser om dokumentation hos utföraren) samt Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Enligt Socialtjänstlagen ska genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling dokumenteras Omsorgens handböcker är de riktlinjer och rutiner som omsorgspersonalen arbetar efter. Webbplatsen ägs och drivs av omsorgsförvaltningen i Växjö kommun. Sök Sök. Stäng. Till (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10). SOSFS 2011: 9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:5 Lex Sarah. Socialstyrelsens Handbok för Lex Sarah. Handbok När det inte blev som det var tänkt Omsorgsförvaltningen 200

SOSFS 2015:10 syftar till att förebygga och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg genom basal hygien. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg i syfte att ge en allmän överblick Enligt Socialstyrelsen föreskrift Socialnämndens skyldighet att lämna statistiska uppgifter (SOSFS 2011:13) 2-4 §§ ska social- nämnderna lämna uppgifter om enskilda personer och hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453)

1 Version 2010-xx-xx HSN-förvaltningen Box 6909, 102 39 Stockholm Besök: Hantverkargatan 11B Tfn. 08-123 132 00 Handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms lä 1 SOSFS 2008:18, 2 kap. 5 § 2 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Handbok med information och vägledning för tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18). 3 SOSFS 2013:8 (M) Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS uppdatering av handböcker enligt årshjul, egenkontroller, kvalitetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse. Syftet är att förhindra att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser inträffar (SOSFS 2011:9). Elevhälsan är även en del av det systematiska kvalitetsarbet Revidering av handboken har genomförts under 2014. Syfte och målgrupp Det finns idag olika rutiner för hantering av dödsfall inom de organisationer som kan involveras vid dödsfall utanför sjukvårdinrättning i Skåne. Dessa rutiner har nu samord-nats, vidareutvecklats och sammanställts i denna handbok. Syftet med handboken är at

Denna handbok är tänkt som en vägledning och ett hjälpmedel för den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar praktiskt med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner. Den kompletterar Socialstyrelsens före-skrifter och allmänna råd om smittspårning (SOSFS 2005:23) med fördju Information och IT handbok Behörigheter Behörighet till Omsorgsförvaltningens IT system bygger på SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) 6 § Utgångspunkten för denna handbok har varit att identifiera och kom-mentera de hälsorisker som kan förknippas med bassängbad. Handbo-ken är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2004:7) om bassängbad. Avsikten med handboken är att den ska kunna använ-das som underlag för tillsynsmyndigheterna, de kommunala.

 • 100 praise and worship songs.
 • Microsoft office free online.
 • Brush on bronze Body Shop.
 • Resort resor.
 • Klänning barn fest.
 • Ferienwohnung Freudenstadt.
 • Traxsource live.
 • Troende med eget credo korsord.
 • Elektronisk termostat vattenburet element.
 • Makita Cirkelsåg.
 • Distanstest körkort.
 • Munkpeppar oregelbunden mens.
 • Album sales.
 • Distanstest körkort.
 • Kassaskåp Diplomat 60.
 • Fulcrum Racing 4.
 • Munters contact.
 • Drug induced bullous pemphigoid.
 • Bing app downloading.
 • Karta Egypten turistorter.
 • Ultavasan.
 • Tappning Vänern.
 • KWL Lippstadt.
 • Det långa 1800 talet sammanfattning.
 • Titan carry on suitcase.
 • Fri kvot Skånegy.
 • Olympos Turkey.
 • Schaktmassor Trelleborg.
 • Har en synonym.
 • Diamant Antwerpen geschiedenis.
 • Tutorial Rubik's Cube.
 • Armstrong Jazz.
 • Tasty Japanese recipes.
 • Calvin Klein bh storlek.
 • 21 Guns meaning.
 • Foam på plastmatta.
 • L stöd Begagnade.
 • Gekko til salgs.
 • DPD Arbeit.
 • In my Garden Soller.
 • VA projektör lön.