Home

Forskare kritisk till skolans digitalisering

Digitalisering - Ta bättre beslut med rätt dat

Forskare kritisk till skolans digitalisering SVT Nyhete

Det handlar mycket om att olika elever och olika skolor har olika förutsättningar. Men forskningen säger att elever har blivit bättre på att söka information och presentera resultat. Forskningen kring skolans digitalisering måste ske i nära samarbete mellan skolans huvudmän, lärare och forskare Skolans behöver stärka elevers digitala kompetens För att nå fram till sina slutsatser undersökte Lisa Molin hur högstadieelever i två olika klasser, på två olika skolor, arbetade med ett kritiskt förhållningssätt till digitala och multimodala texter. Varje klass bestod av cirka 20 elever och hon följde klasserna under ett år vardera Insändare: Digitaliseringen har också nackdelar. Engagerade, motiverade och intresserade elever. En digital skolmiljö har många fördelar, menar forskaren Susanne Kjällander, som föreläste på måndagens Skolforum. stitutet och adjungerad professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Hög-skolan i Stockholm Citatet riktar vår uppmärksamhet mot de viktigaste delarna av Digiwork-forskningsprojektet, en kritisk granskning av kanske det tydligaste av tidstecken, digitaliseringen. Skolans internet bryter ihop och eleverna kan inte arbeta vidare

Båda verksamheterna skapar mötesplatser för forskare, lärare, studenter och företag i syfte utveckla skolans kompetens i digitalisering och lärande, programmering och skapande med IT svenska och samhällskunskap och skolbibliotekarier samt enkäter till elever i årskurs 9 kommer forskarna fram till att fokus på informationssökning har minskat sedan skolan infört system med en-till-en för alla elever. När elever tidigare behövde söka information Boken publicerades nyligen av Pufendorf-institutet. Citatet riktar vår uppmärksamhet mot de viktigaste delarna av Digiwork-forskningsprojektet, en kritisk granskning av kanske det tydligaste av tidstecken, digitaliseringen. Skolans internet bryter ihop och eleverna kan inte arbeta vidare Kjell Hedwall, som är chef för avdelningen för skolutveckling på Skolverket, menade att det både för lärare och skolledare framför allt handlar om att kunna reflektera och förhålla sig kritiskt till när it och digitala medier är lämpliga att använda i undervisningen Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt 2015 Projektbeskrivning för Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering 1. Erbjudande Ansökan avser erbjudande B: Framtidsprojekt för att driva förändring. 2. Kort säljande text om projektet

Skolan har ett viktigt uppdrag i att lära elever hur de ska förhålla sig kritiska till information på nätet. Två metoder är att ge eleverna god tillgång till digitala och multimodala texter med olika synsätt och stötta förståelsen för hur sådant material är skapat för att få särskilda perspektiv att framträda. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet Förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. (Skolverket 2017) Digitalisering ses inte som något statiskt utan som något som förändras över tid

Forskare kritisk till skolans digitalisering Skolporte

Kritiskt öga på skolans digitalisering i fokus på konferens Göteborgs universitet bjuder in skolledare, lärare och forskare till en kritisk diskussion om skolans digitalisering. Det är viktigt att vi visar det verkliga kunskapsläget vad gäller IT i skola och utbildningssammanhang utan att kommersiella intressen är inblandade, säger professor Jonas Linderoth, en av de. - Vi går ifrån en sorts kollektiv lösning till en individuell lösning, där varje elev får sina behov tillgodosedda, säger han. Relaterat Politiker kritiska till skola utan klassru Nyckelord IKT, TPACK, Digitala verktyg, Digitalisering, Skolan Förord Jag arbetar som matematiklärare på en gymnasieskola i Norrtälje. Jag har under ett par år arbetat på olika skolor och intresserat mig mycket för hur framförallt datorer används i undervisningen. Med detta arbete har jag tagit möjligheten att fördjupa mig i just detta Helhetssyn och kritisk förståelse. Dessutom behöver de blivande lärarna känna till hur digitaliseringen skapar nya förutsättningar och krav för ämnesundervisningen. Vi måste hitta vägar som både underlättar skolans digitalisering och utvecklar elevernas ämneskunskaper och deras förståelse av samhällets värdegrund FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Det pågick januari 2014 till och med december 2016, med slutseminarium i januari 2017

Forskare Torkel Klingberg kritisk mot skolans

Övning i kritiskt och självständigt tänkande; Eget skapande, uppsatser, För att ytterligare fördjupa förståelsen för skolans förhållningssätt till digitaliseringen och identifiera viktiga framgångsfaktorer och fallgropar vill vi nu göra en ny framtidsstudie om skolan, digitaliseringen och lärandet Diskussionerna kring skolans digitalisering handlade länge om teknik: tillgång till datorer och nät. det finns generella analytiska färdigheter eller problemlösningsförmågor har stötts och blötts i många år bland forskare, Därför är det viktigt att alltid förhålla sig kritiskt till det som sägs och görs

UNDIG är en forskarmiljö som samlar forskare och doktorander som forskar inom området undervisningens digitalisering ur olika aspekter. Det är brett fält som berör många olika ämnesområden och spänner över alla stadier i skola och högskola. På Karlstads universitet har vi inom området en samlad kompetens som ger oss en unik bredd Men Olof Andersson har tankar kring vad det kan vara i förskolan. I förslaget till ny läroplanstext står under Normer och värden att den ökande digitaliseringen medför möjligheter och risker som ska uppmärksammas och att barnen ska få möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt Det finns en naiv och omedveten inställning till vilka effekter olika digitala verktyg har på inlärning och koncentrationsförmåga. Det var ett av budskapen på en konferens om skolans digitalisering som hölls på Pedagogen i veckan. Digitalisering är ett modeord inom skolvärlden, och det pågår en tävling om vilka skolor som erbjuder eleverna mest på detta [

Forskare kritiserar digitaliseringen av skolan: Våra

Forskning kritisk till skolans digitalisering. Dela artikeln: Det finns en naiv och omedveten inställning till vilka effekter olika digitala verktyg har på inlärning och koncentrationsförmåga. Det var ett av budskapen på en konferens om skolans digitalisering som hölls på Pedagogen i veckan Lisa Molin, forskare i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, har i sin avhandling undersökt viktiga förutsättningar för kritiskt digitalt textarbete i klassrummet samt hur arbetet kan utvecklas Kritiska aspekter av lärares digitala kompetens Forskningsteamet kommer också att titta på eventuella skillnader mellan pojkar och flickors utrymme i arbetet med digitala verktyg. - Vi vill undersöka om det finns skillnader i hur lärare pratar, instruerar och stöttar pojkar och flickor säger Mona Lundin, docent i pedagogik

Tasbas (MP): Oro för att barnen blir försökskaniner

Forskare: Digitala läromedel digitala läromedel och digitaliseringen av skolan. Till exempel ska alla studentskrivningar sig hitta information på nätet och att förhålla sig kritiskt. Forskare kritiska till covid-19-modeller. Digitaliseringen, i dess olika former, av både arbetslivet och det sociala umgänget tar nu ett jättelikt språng framåt. Omställningen är både snabbare, Skolan viktigaste platsen för att upptäcka våld i hemmet

Kritiskt förhållningssätt till digitalisering leder till

 1. Forskare: Datorn i klassrummet blir ännu en distraktion Uppdaterad 2019-08-21 Publicerad 2019-08-20 Torkel Klingberg är en av Sveriges främsta hjärnforskare
 2. Jag disputerade 2011 och de senaste 15 åren har jag jobbat som forskare och lektor på Lärarhögskolan och på En reaktion till 6. Digitalisering 9 december, 2019 kl. 20:36. Mycket intressant att läsa och få mer förståelse för vad digitalisering handlar om i skolans värld. Däremot tycker jag inte om det sista inlägget.
 3. Barn och elever ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvars-fullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker och för att kunna värdera information. Det handlar bland annat om att utveckla elevernas medie- och informationskunnighet dvs. kunskap och för
 4. Debatten om digitalisering i skolan är många gånger polariserad, menar Pernilla Nilsson. -Vi som på olika sätt arbetar med forskning om, för och med skolan anser att skolan förtjänar fördjupade diskussioner som klarar av att ta in många perspektiv samtidigt utan att för den skull polarisera och förenkla debatten till att handla om enskilda sakfrågor
 5. Den brittiske forskaren Neil Selwyn, professor vid Monash University i Australien, hör till dem som menar att digitaliseringen av skolan handlar om betydligt mer än att bara föra in den digitala teknikens möjligheter i undervisningen

Forskare kritisk mot digitaliseringen av skolan: Våra

 1. Den kanske enda forskaren i Sverige som har specialiserat sig på att kritiskt granska den stora bransch som har vuxit fram - och i många fall drivit på - skolans digitalisering är docenten Catarina Player-Koro
 2. Att referera till några forskningsrapporter är av ringa värde, det finns som vanligt andra forskare som kommer till motsatt slutsats. Eftersom vi inte har infört digitalisering i skolan, är det för tidigt att uttala sig om eventuell stress. Oavsett detta måste vi finna alternativa metoder om vi ska förbättra elevers kunskaper
 3. Forskare: Klumpig teknik slösar dyrbar lärartid - tar tid i stället för att ge tid Kommunernas ledarskap är en flaskhals för skolornas digitalisering, säger forskaren Åke Grönlund. Han efterlyser it-pedagoger i alla skolor och välfungerande gemensamma system som inte skapar extra arbete för lärarna

- Man måste kliva över en tröskel, men när man väl gjort det har man vunnit mycket, säger högstadieläraren Sofie Nilsson Att Skolverket ska ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring digitalisering i skolväsendet är ett avgörande förslag i Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet som SKR tog fram våren 2019 i nära samverkan med Skolverket Forskare kritisk till skolans digitalisering Uppdaterad 2 mars 2018 Publicerad 2 mars 2018. Likväl som att dagens digitala verktyg är helt fantastiska i att underlätta tillvaron för oss ger de inte sällan upphov till frustration och distraktion, inte minst i skolan. Vissa menar att digitaliseringen i form av användandet av IT-verktyg har en negativ effekt på elevernas lärande, en uppfattning som får stöd av forskning på området (Se t. ex. en forskningsöversikt av Gabriel Heller-Sahlgren som är forskare vid London School of Economics och Institutet för.

Lisa Molin är lärare och arbetar nu som lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för Skolutveckling i Göteborg. Hennes pågående avhandling handlar om kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum. Vill du följa med i presentationen, kan du ladda ner den här som pdf: Lisa Molins presentatio Fem framgångsfaktorer som bidrar till skolans digitalisering. Facebook. LinkedIn. Twitter. Här är de medverkande skolornas och forskarnas fem tips. 15 Januari 2018 08:0 Leda digitaliseringen i skola och förskola - Skolverke . Catarina Player-Koro har forskat på digitalisering inom skolan. Foto: Göteborgs Universitet Forskare kritisk till skolans digitalisering. Uppdaterad 2 mars 2018 Publicerad 2 mars 2018 ; visar att välfärden behöver en digital satsning 2020-10-31 Digitalisering, Social omsorg - Det finns väldigt lite forskning om digitalisering och barn mellan 1-5 år, det vill vi bidra till att öka. I dag målar media upp en kritisk och negativ bild av att förskolorna använder sig av digitala verktyg. Vi tror att den kritiken påverkar vårdnadshavarnas inställning till digitala verktyg inom förskolan

Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar

 1. Därför behöver skolans undervisning ge eleverna kunskaper i att kritiskt värdera och förhålla sig till de kontakter och det innehåll som förmedlas via nätet. Skolans personal bör föra en dialog med eleverna om internet och dess möjligheter och risker. Detta är också något som betonas av de forskare som bidragit med material til
 2. användas för att analysera handlingsplanen för skolans digitalisering men också intervjuer med personer verksamma inom digitaliseringsarbetet. Detta kan leda till en förståelse för hur man idag talar om skolans digitalisering samt ger insikt i hur diskursen ser ut i dagsläget och hur denna diskurs kan påverka beslutsfattande
 3. en 2018 lära sig programmering. Biträdande universitetslektor Anna-Lena Godhe vid Göteborgs universitet ställer sig kritisk till om det fungerar. 2016 tog forskare vid Stockholms universitet,.
 4. För forskningen ska hjälpa till med just det ‒ att välja rätt digitala läromedel, att få rätt användning, att kritiskt granska det stora utbudet från edtechföretagen, att utveckla egna läromedel och att på olika sätt utveckla organisationens sätt att fungera
 5. Ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv i digitaliserade klassrum. De senaste årens utveckling av digitala teknologier har förändrat både texter och kommunikationsmönster vilket får betydelse för skolans arbete med texter såväl som vad det innebär att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle
 6. Som en replik till några av kommentarerna på vår text så vill vi påpeka att det centrala med vår reflektion är sätta fokus på och kritiskt granska nya styrningsformer av samhälleliga funktioner som är en del av avregleringen av offentliga sektorn. Här är digitaliseringen av skolan ett exempel

Strategin för digitalisering i skolan måste stoppas - DN.SE 2018-12-09 1033 en optimistisk hållning till tekniken. Forskarna utgick med andra Endast fem procent av de granskade artiklarna var skrivna av forskare som hade en kritisk hållning till teknik och som tog utgångspunkt i själva inlärningen Skolans uppdrag kan ses i ett demokratiskt ljus där alla elever och studerande ska få möjlighet att utvecklas till fullvärdiga medborgare och arbetstagare i samhället. Då är kunskap om digitaliseringen väsentlig, men den reduceras lätt till frågor om appar och verktyg Detta projekt avser utformning, utveckling och användning av olika IKT-verktyg och -metoder för att i förlängningen öka kvaliteten i utbildningssystemet i stort. Det innehåller strategiska insatser i form av forskning och utveckling, kapacitetsbyggande samt kompetensutveckling, inom vilka långsiktiga forskningsprojekt liksom utbildningsinsatser planeras. Inom projektet ska seniora och. De deltagande forskarna visar hur många olika världar förändras av digitaliseringen - också våra personliga och privata världar. - Avsikten med anto är att sprida erfarenheter från forskningen och bidra till ett smartare samhälle, säger Elin Wihlborg attityder till en ökad digitalisering av skolan. 1.1 Syfte Med utgångspunkt i ovan nämnda undersökningar och styrdokument är syftet med detta examensarbete att undersöka några lärares uppfattning om vad digital kompetens innebär. Ett annat syfte är att undersöka vilka attityder lärare har till den ökade digitaliseringen inom.

Digitala texter ställer nya krav på kritiskt

Skolans digitalisering behöver eftertanke, menar professor Neil Selwyn, och därför har han sammanställt tio kritiska frågor att diskutera. Han var en av de två brittiska forskarna på en pop up-konferens om skolans digitalisering den 19 juni som arrangerades av tre institutioner och en forskningsmiljö vid Göteborgs universitet gemensamt på Pedagogen i Göteborg Kritiskt tänkande och källkritik - undervisning i samhällskunskap. Utifrån resultaten från förstudien och i samråd med externa forskare som knyts till projektet . formuleras översiktens fråga. I takt med skolans digitalisering Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund är skriven av en rad framstående forskare inom området. Med praktiknära forskning tas ett helhetsgrepp om digitaliseringen utifrån tre perspektiv: undervisning, profession och etik

Kritiskt öga på skolans digitalisering i fokus på

PDF | On Oct 10, 2018, Maria Spante and others published Digitaliseringen i skolan -möjligheter och utmaningar | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Foto: Claudio Bresciani/TT. Forskare i Sverige riktar skarp kritik mot Folkhälsomyndighetens strategi att möta coronavirusets utbrott. I ett öppet brev till regeringen kräver de striktare åtgärder. Det är många tunga namn inom forskarvärlden, säger Olle Kämpe som forskar om immunologi vid Karolinska institutet

Titel: Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet Språk: Svenska. Sammanfattning på engelska. Artiklar på engelska. Nyckelord: kritiskt digitalt textarbete, critical digital literacy, digitala och multimodala texter, lärande, klassrum, digitalisering ISBN: 978-91-7833-838-2 Ett allt mer digitaliserat samhälle ställer nya krav på. Om digitaliseringen är svaret på en kritisk fråga riktad till utbildningsanordnare, så vad är då egentligen frågan eller problemet? Selwyn presenterar statistik över andelen studerande som hoppar av skolan som är självklart relevant att beakta Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen. 2. Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. 3. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. 4. Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling med användning av digital teknik Opinionsundersökningar som gjorts bland EU:s medborgare visar att många vill behålla sommartiden året om. Det skulle innebära att det blir ännu mörkare under vintermånaderna. Men det är då vi behöver ljuset som mest, enligt Arne Lowden, stress- och.. 13:30 Välkommen tillbaka och välkommen nya deltagare online! Per-Arne Andersson, SKL Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous 13:40 Skola för interaktionssamhället Carl Heath, forskare, Research in Sweden, RISE 14:15 Några nedslag i Ifous FoU-program Digitalisering i skolan Jan Hylén, Ifous Karin Hermansson, Ifous 14:30 Fika 15:00 Bedömning av multimodala gestaltningsforme

Skolans digitalisering - Ystads kommu

 1. 2.2.1 Skolans digitalisering 4.1 Lärarnas inställning till digitalisering..... 20 4.2 Fortbildning inom engelska Vissa förslag som anses vara gynnsamma av vissa lärare och forskare fungerar inte alltid och absolut inte i alla klasser
 2. Detta är med andra ord två riktigt spännande föreläsningar kopplat till något som alla talar om idag nämligen digitaliseringen av skolan. Föreläsningarna erbjöds i första hand skolornas läs- och språkutvecklare men nu finns det 10 platser lediga. Ta chansen att delta! Du anmäler dig här: anmälningslänk till STL
 3. erade till Guldäpplet illustrerar att många lärare och skolor gör ett bra jobb. Dock återstår mycket arbete när det gäller digitaliseringen av den svenska skolan, i linje med den utbredda viljan i vårt samhälle att skapa en skola i världsklass som en bas för såväl arbete som högskola
 4. De ifrågasätter om det verkligen är så att kritiska forskare deltar i hatkampanjer och hotar andra forskare. Universitetsläraren har dock inte påstått att så är fallet. Ordet hatkampanj nämns ingenstans, och i texterna påstås heller inte att forskare hotar andra forskare
 5. Även senare forskare som Gunilla Molloy tas upp i anslutning till ämneskonceptionerna. Därefter lyfts, i delkapitel 2.2, digitaliseringen i skolan in. Allmänna perspektiv får plats liksom insnävning mot digitalisering i svenskämnet. Petra Magnussons svenskdidaktiska forskning relaterad till digitalisering och multimoda

Nackdelar med digitalisering i skolan - digitaliseringens

Sveriges Doktorandförening, SDF, en av SULF:s fem sektioner, har sammanställt en mycket kritisk kommentar till utredningens betänkande: -Det absolut sämsta med förslaget är målen. Utredningen sänker kraven på självständighet och kritiskt tänkande. De utexaminerade kommer att vara doktorer, inte forskare TY - BOOK. T1 - Källtillit i skolans undervisning. AU - Sundin, Olof. AU - Haider, Jutta. PY - 2019. Y1 - 2019. KW - källkritik. KW - sökkritik. KW - källtilli Idéknuffaren Christina forskar om digitalisering av skolan Vad händer med läsning och läsundervisning i skolan när nya digitala verktyg tar över? Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete och vill öka förståelsen för medielandskapet och göra skillnad för lärare och elever uppmärksamma att vissa forskare påpekar att digital teknik i klassrummet kan innebära distraktioner (Folkesson 2004; Fleischer och Kvarnsell 2015). Det pågår således ett antal diskussioner om digitalisering i skolan på olika samhälleliga nivåer. Fördelar och förväntningar ställs mot utmaningar. Upp

Förskolans och skolans digitalisering har länge varit en utmaning. Antalet digitala verktyg har ökat dramatiskt i de flesta svenska kommuner. Men digitaliseringen är så mycket mer än datorer och lärplattor. Det handlar i grunden om förändrade arbetssätt KULTURDEBATT | Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel till patienter utan att först ha prövat det i forskningsstudier.Men när det kommer till barns lärande introducerar vi ny teknik utan att veta att den inte skadar. Digitaliseringen av skolan riskerar att resultera i ett nytt kunskapsras som det tar lång tid att återhämta sig från, skriver hjärnforskaren Torkel Klingberg

Forskare Torkel Klingberg kritisk mot skolans

KULTURDEBATT | Om elever har svårare för skärmläsning än pappersläsning kan inte slutsatsen bli att stoppa digitaliseringen av skolan. Tvärtom måste skolan bli bättre på att lära ut skärmläsning och digital kompetens. Det skriver internetforskaren Elza Dunkels i en replik på hjärnforskaren Torkel Klingbergs inlägg Från och med första juli 2019 finns det inskrivet I förskolans läroplan att barnen ska få förutsättningar att utveckla digital kompetens, och att de ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lärande. Susanne Kjällander, Stockholms universitet, forskar om hur digital teknik används på förskolan Lärare, forskare och elever har under tre år arbetat tillsammans i projektet FDLIS. Samarbetet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, handlar om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärandeprocesser med digitala verktyg. Samverkansparter inom projektet är Båstad kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun,. Digital kompetens innebär även att man ska kunna fatta kritiska beslut på exempelvis nätet, och det är inget man föds in i att göra. Tvärtom är det något man lär sig, och detta tack vare våra kunniga och engagerade pedagoger. 3. Tekno gör barnen mindre sociala kommunikation och lärande. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Även i förskolans och grundsärskolan

 • Reddit cs go competitive.
 • Behepan intramuskulär injektion.
 • Fotograf Visby.
 • Kärrtorps gymnasium Flashback.
 • Karbamid isolering.
 • Sergej Linz Beziehung.
 • Hartmetall Wolframcarbid.
 • Cut Club Hannover Bothfeld.
 • Battleship online.
 • ASUS maximus VII RANGER BIOS.
 • 80s computer sounds.
 • Länder som erkänt Palestina.
 • Quito Fluss.
 • Senaste nytt om kolesterol.
 • Stuffed dodo Bird.
 • Storefactory ljusstake.
 • Kommande Norra Ängby.
 • Partecipazioni matrimonio civile cosa scrivere.
 • Tsakos energy navigation balance sheet.
 • Bobby Fischer Film.
 • Labyrint brädspelet 2.0 spelregler.
 • Dogger leveranstid.
 • Eksta Åsa.
 • Lymfocyter barn.
 • Demeters.
 • Visa de trabajo en Ucrania.
 • Weihnachten und Silvester in Marienbad.
 • Blockly games svenska.
 • CATCH 22 syndrome Wikipedia.
 • Saint emilion village.
 • Vattenåtgång bomull.
 • Fujitsu Lifebook AH531 specs.
 • Oskarshamn spelschema.
 • JavaScript Date.
 • Manaish Zeina.
 • Gram gasspis.
 • Dvärgträd frukt.
 • Yogi kava tea UK.
 • Sweden Yachts 41 review.
 • Oliver twist e text.
 • First Aircraft Carrier.